Together for Change

Together for Change is a Pembrokeshire-wide partnership project funded by the National Lottery COVID-19 Response Fund, Wales. The project was founded by Solva Care – the fund holder – with partner organisations PAVS and PLANED. The COVID-19 pandemic and its implications for society has revealed the importance of community level organisations at a critical time, with communities responding dynamically and compassionately to the challenges they faced. Together for Change will bring together third and public sector organisations to establish a positive legacy from the experiences of COVID-19 and build on the important contribution of community-led action to the health and wellbeing of people in Pembrokeshire.

Commitment to working across sectors will aim to bring a consensus on future approaches to the provision and delivery of support for communities. Together for Change will operate at a strategic level, developing strategy and planning that will inform an agreement and shared vision on community health and wellbeing within the county and at practice level, with communities, gathering knowledge, establishing strong understandings of existing structures and forging connections.

Since it began the project has convened two meetings, held online in June 2020 on the Future of Support for Community Led Action in Pembrokeshire. The first meeting brought together third and public sector managers and the second was attended and informed by community representatives. The meetings focused on developing an understanding of the impact of COVID-19 upon communities and how community led action could be sustained in the future. Reports of the meetings identified three clearly definable areas for further work: knowledge to inform the way forward; developing a joint vision and strategy; and practical support for community groups and organisations to build community strength and resilience.

 

Gyda’n Gilydd dros Newid

Prosiect partneriaeth ar draws Sir Benfro yw Gyda’n Gilydd dros Newid, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Ymateb i COVID19 y Loteri Genedlaethol, Cymru. Sefydlwyd y prosiect gan Gofal Solfach, sy’n dal y gronfa, gyda PAVS a PLANED, sefydliadau partner. Mae pandemig COVID19 a’i oblygiadau ar gyfer cymdeithas wedi datgelu pwysigrwydd cymdeithasau ar lefel gymunedol ar adeg dyngedfennol, gyda chymunedau’n ymateb yn ddynamig a gyda thrugaredd i’r heriau oedd yn eu hwynebu. Bydd Gyda’n Gilydd dros Newid yn dod â sefydliadau yn y trydydd sector a’r sector cyhoeddus at ei gilydd i sefydlu etifeddiaeth gadarnhaol o brofiadau COVID 19 ac yn adeiladu ar gyfraniad pwysig gweithgarwch dan arweiniad y gymuned i iechyd a lles pobl yn Sir Benfro.

Bydd ymrwymiad i weithio ar draws sectorau yn anelu at greu consensws ar ffyrdd o ddarparu a sicrhau cymorth i gymunedau yn y dyfodol. Bydd Gyda’n Gilydd dros Newid yn gweithredu ar lefel strategol, yn datblygu strategaeth a chynlluniau fydd yn sail i gytundeb a gweledigaeth gyffredin ynghylch iechyd a lles cymunedau yn y sir, ac ar lefel ymarferol, gyda chymunedau, yn casglu gwybodaeth, yn sefydlu dealltwriaeth gadarn o’r strwythurau sy’n bodoli eisoes ac yn ffurfio cysylltiadau.

Ers iddo gychwyn, mae’r prosiect wedi cynnull dau gyfarfod, a gynhaliwyd ar-lein ym mis Mehefin 2020 ar Ddyfodol Cefnogaeth i Weithredu dan Arweiniad y Gymuned yn Sir Benfro. Fe wnaeth y cyfarfod cyntaf ddod â rheolwyr yn y trydydd sector a’r sector cyhoeddus at ei gilydd ac yn yr ail gyfarfod roedd cynrychiolwyr cymunedau yn bresennol ac yn cyfrannu eu gwybodaeth. Canolbwyntiai’r cyfarfodydd ar ddatblygu dealltwriaeth o effaith COVID19 ar gymunedau a sut y gellid dal i gynnal gweithredu dan arweiniad y gymuned yn y dyfodol. Fe wnaeth adroddiadau am y cyfarfodydd nodi tri maes diffiniadwy clir ar gyfer gwaith pellach: gwybodaeth yn sail i’r ffordd ymlaen; datblygu gweledigaeth a strategaeth ar y cyd; a chefnogaeth ymarferol i grwpiau cymunedol a chymdeithasau i adeiladu cryfder a gwytnwch cymunedol.

 

Together for Change submitted a response to the Barriers to the Successful Implementation of the Well-Being of Future Generations Act consultation

We highlighted the following issues: 

  • Communities have reacted swiftly and effectively during the pandemic to support people’s needs, and it is recognised by the public sector that a true partnership with local groups is essential to build a better future.
  • Public-sector organisations must develop a more trusting relationship with communities, and make co-production an integral part of the way in which they work.
  • Town and Community Councils could – and should – play a greater role in local democratic processes and actions to progress the delivery of the Act.
  • National policy – and a push! – are needed on local asset transfers to help strengthen communities, and on local procurement to help local economies.
  • The Act integrates the different policy streams of Government, so it needs to have a Minister in charge of delivering it.

Fe wnaeth Gyda’n Gilydd dros Newid gyflwyno ymateb i’r ymgynghoriad ynghylch y Rhwystrau ar ffordd Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn Llwyddiannus

Fe wnaethom dynnu sylw at y materion canlynol:

  • Mae cymunedau wedi ymateb yn fuan ac yn effeithiol yn ystod y pandemig i ateb anghenion pobl, ac mae’r sector cyhoeddus yn cydnabod bod gwir bartneriaeth gyda grwpiau lleol yn hanfodol i adeiladu dyfodol gwell.Communities have reacted swiftly and effectively during the pandemic to support people’s needs, and it is recognised by the public sector that a true partnership with local groups is essential to build a better future.
  • Gallai Cynghorau Tref a Chymuned – ac fe ddylent – chwarae rhan fwy yn y prosesau democrataidd lleol a gweithredu er mwyn symud y gwaith o gyflawni’r Ddeddf yn ei flaen.
  • Town and Community Councils could – and should – play a greater role in local democratic processes and actions to progress the delivery of the Act.
  • Mae angen polisi cenedlaethol – ac ymdrech! – i drosglwyddo asedau lleol er mwyn bod o gymorth i gryfhau cymunedau, ac ymdrech hefyd i gaffael yn lleol er mwyn cynorthwyo economïau lleol.
  • Mae’r Ddeddf yn integreiddio gwahanol ffrydiau polisi’r Llywodraeth ac felly mae angen Gweinidog i fod yn gyfrifol am ei chyflawni.

Gwyn from Solva’s Bay View Stores with a hamper ready for delivery to the community

Ifor dropping off Solva’s ‘Tinny Tuesday’ contributions to the St Davids and Solva Community Food Pod

Janie delivering food donated from supermarkets to the St Davids and Solva Food Pod

Ann collecting for the Fishguard’s Community Fridge at the Farmers’ Market

Registered Charity Number 1172878