I’d like to introduce you to a new Welsh Government funded project – Dangos – and ask for your help to encourage use of the free training and support it will provide.

Tens of millions of pounds in benefits and other help currently goes unclaimed in Wales. That’s money which can make a real difference in families’ lives and their futures.

The reasons why this help isn’t taken up are many, and sometimes complex, but the main reasons are because people don’t know the help is there or don’t believe that they could qualify for it.

Many people are also nervous in asking about what help there might be for them. They may not know who to ask about what help is available or they may not want to seem as if they need help.

Dangos aims to increase the knowledge and awareness about the availability of help for frontline workers. That is people who are in day-to-day contact, whether paid or voluntary, with families who might need extra help.

We aren’t going to try to turn people into benefit experts or advisers, just to give them some more knowledge and information about what help there is and some tips in encouraging people to take up their rights.

We are doing this by offering a series of free online sessions to frontline workers throughout Wales, starting in January 2021 and continuing through the year. The three-hour long sessions, which will be very interactive, will be supported by a short information pack, and, for those who want it, free access to more detailed e-learning courses about the benefits system and how it works.

The sessions and the information pack will be provided in Welsh and English, as will some of the online courses. The online sessions will be delivered primarily in Zoom, but there will be a number of Microsoft Teams sessions where organisations’ policies require it. There will also be British Sign Language sessions in English and Welsh. The timing and pattern of these courses will be dependent upon demand.

We will also be happy to provide free online courses for groups of staff from the same agencies, between 10 and 20 in each session, and may be able to ‘tweak ‘the content appropriately.

The Dangos website gives more details and allows people to register, individually, for sessions. The website is at www.dangos.wales and www.dangos.cymru.

We are asking you to encourage your staff and volunteers, where appropriate, to take part in this important initiative. Just by being a little bit more aware of what help is around and of the type of families who might be able to get it, they can make a big difference to people’s lives.

If you would like any more information, or are interested in in-house sessions, please contact us at info@dangos.cymru or info@dangos.wales.

Thank you.

Hoffwn gyflwyno prosiect newydd a ariennir gan Lywodraeth Cymru – Dangos – a gofyn am eich cymorth i annog defnyddio’r hyfforddiant a’r gefnogaeth am ddim y bydd yn eu darparu.

Mae degau o filiynau o bunnoedd o fudd-daliadau a chymorth arall yn mynd heb eu hawlio yng Nghymru ar hyn o bryd. Gall yr arian hwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau teuluoedd a’u dyfodol.

Mae’r rhesymau pam nad yw pobl yn manteisio ar y cymorth hwn yn niferus, ac weithiau’n gymhleth, ond y prif resymau yw nad yw pobl yn gwybod bod y cymorth ar gael neu nad ydyn nhw’n credu y gallen nhw fod yn gymwys i’w gael.

Hefyd, mae llawer o bobl yn nerfus ynghylch gofyn am ba gymorth a all fod ar gael iddyn nhw. Efallai nad ydyn nhw’n gwybod i bwy y dylen nhw ofyn am ba gymorth sydd ar gael neu efallai nad ydyn nhw am ymddangos fel pe bai angen cymorth arnyn nhw.

Nod Dangos yw cynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth gweithwyr rheng flaen ynghylch y cymorth sydd ar gael. Hynny yw, pobl sydd mewn cysylltiad o ddydd i ddydd â theuluoedd y gall fod angen cymorth ychwanegol arnyn nhw, pa un a ydyn nhw’n weithwyr cyflogedig neu’n wirfoddolwyr.

Dydyn ni ddim yn mynd i geisio gwneud pobl yn arbenigwyr neu’n gynghorwyr ar fudd-daliadau, dim ond rhoi mwy o ddealltwriaeth a gwybodaeth iddyn nhw am ba gymorth sydd ar gael ac awgrymiadau ynghylch annog pobl i fanteisio ar eu hawliau.

Rydym yn gwneud hyn drwy gynnig cyfres o sesiynau ar-lein am ddim i weithwyr rheng flaen ledled Cymru, gan ddechrau ym mis Ionawr 2021 a pharhau drwy’r flwyddyn. Bydd y sesiynau tair awr, a fydd yn rhyngweithiol iawn, yn cael eu hategu gan becyn gwybodaeth byr, ac i’r rheiny sydd ei eisiau, mynediad am ddim at gyrsiau e-ddysgu manylach am y system fudd-daliadau a sut mae’n gweithio.

Bydd y sesiynau a’r pecyn gwybodaeth yn cael eu darparu yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn ogystal â rhai o’r cyrsiau ar-lein. Bydd y sesiynau ar-lein yn cael eu darparu’n bennaf drwy Zoom, ond bydd nifer o sesiynau ar Microsoft Teams lle mae polisïau sefydliadau yn gofyn am hynny. Hefyd, bydd sesiynau yn Iaith Arwyddion Prydain yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd amserau a phatrwm y cyrsiau hyn yn dibynnu ar y galw.

Byddwn hefyd yn falch o ddarparu cyrsiau ar-lein, am ddim, i grwpiau o staff o’r un asiantaeth, gyda rhwng 10 a 20 ym mhob sesiwn. Efallai y byddwn yn gallu addasu’r cynnwys fel ei fod yn briodol.

Mae gwefan Dangos yn rhoi rhagor o fanylion ac yn galluogi pobl i gofrestru, yn unigol, ar gyfer sesiynau. Y wefan yw: www.dangos.cymru a www.dangos.wales.

Rydym yn gofyn i chi annog eich staff a’ch gwirfoddolwyr, lle bo’n briodol, i gymryd rhan yn y fenter bwysig hon. Drwy fod ychydig yn fwy ymwybodol o’r cymorth sydd ar gael a’r math o deuluoedd a all fod yn gallu ei gael, gallant wneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, neu os oes gennych ddiddordeb mewn sesiynau mewnol, cysylltwch â ni: info@dangos.cymru neu info@dangos.wales.

Diolch.