Taking Action Against Ageism Training for Older People

Ageism underpins many of the issues currently faced by older people and results in negative stereotypes, older people being treated unfairly and their rights not being respected and upheld.

Ageism can also mean that older people are discriminated against when trying to access the services, facilities and opportunities they need to help them to age well.

Before the Covid19 pandemic, the Older People’s Commissioner for Wales delivered training sessions for older people and those that work with them to help recognise and challenge ageism and age discrimination. The training has now been adapted to an online session specifically for older people (those aged 60 and over).

The session will be run on Zoom and will last for two hours including a break. The session will be held on 31 March 10.30am-12.30pm.

If you are aged 60 or over and would like to book a place at the session, please use the link below:
https://tocyn.cymru/event/

The Commissioner has also developed a new information leaflet – Taking Action Against Ageism – which includes a wide range of information about how to recognise and challenge ageism and age discrimination. If you would like to request copies of the leaflet, please let them know.

They are also developing training for those who work with older people and will share more information on this when it is available.

Hyfforddiant Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth am Bobl Hŷn

Mae oedraniaeth yn sail i nifer o’r problemau mae pobl hŷn yn eu hwynebu ar hyn o bryd, ac mae’n arwain at stereoteipiau negyddol, at bobl hŷn yn cael eu trin yn annheg, ac at beidio â pharchu a chynnal eu hawliau.

Gall oedraniaeth hefyd olygu y gwahaniaethir yn erbyn pobl hŷn pan fyddant yn ceisio defnyddio’r gwasanaethau, cyfleusterau a’r cyfleoedd y mae eu hangen arnynt i’w helpu i heneiddio’n dda.

Cyn pandemig Covid-19, roedd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn darparu sesiynau hyfforddiant i bobl hŷn a’r rheini sy’n gweithio gyda nhw er mwyn helpu i ganfod a herio oedraniaeth a
gwahaniaethu ar sail oed. Mae’r hyfforddiant wedi cael ei addasu nawr i fod yn sesiwn ar-lein yn benodol ar gyfer pobl hŷn (hwy o’r oedran 60 a dros).

Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal dros Zoom a bydd yn para am ddwy awr yn cynnwys egwyl. Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal ar 31 Mawrth 10.30yb-12.30yp.

Os ydych chi 60 mlwydd oed neu dros, a hoffech archebu lle yn y sesiynau, defnyddiwch y ddolen isod:
https://tocyn.cymru/event/

Mae’r Comisiynydd hefyd wedi datblygu taflen wybodaeth newydd – Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth – sy’n cynnwys ystod eang o wybodaeth am sut i adnabod a herio oedraniaeth a rhagfarn ar sail oedran. Os hoffech chi gael copïau o’r daflen, yna gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda. 

Rydyn ni hefyd yn datblygu hyfforddiant i’r rheini sy’n gweithio gyda phobl hŷn a byddwn yn rhannu rhagor o wybodaeth am hyn pan fydd ar gael.  

 

Image by StartUpStockPhotos from Pixabay.